Menu Zavřeno

Hasiči

Velitel jednotky obce: Pavel Beneš

Zástupce velitele: Radek Žabský

Starosta SDH: Jan Sedláček

Náměstek starosty SDH: Pavel Dolníček ml.

Z historie

Již v minulosti, a to především před 1. světovou válkou, kdy nebylo techniky a způsobů, jak zabránit na vesnicích přírodním katastrofám, které byly zapříčiněny požárem, se ozývaly hlasy o založení požárního sboru. Nejvýznamnějším okamžikem Sboru dobrovolných hasičů v Kozárově se proto stal 1.leden 1928, kdy byl tento sbor založen. Přihlásilo se 22 činných a 12 přispívajících členů. Starostou sboru byl zvolen Josef Bubeník z č.p. 15
Hned následujícího roku, 1929, obecní zastupitelstvo darovalo hasičskému sboru obnos 215,24 koruny na pořízení hasičské výzbroje. Za částku 12 000 korun na náklady obce byla pořízena čtyřkolová ruční stříkačka od sboru z Rožínky. Výzbroj od firmy Hrček za 5 000 korun a 140 m hadic z hasičských závodů za 3 000 korun dokoupil sbor později. Jako hasičské skladiště sloužila vyprázdněná stodola v č.p. 29. Téhož roku koupil sbor dům v č.p. 18 ( budovu dnešního kulturního domu), ve kterém býval obchod Marie Halouzkové, který přišel do základů zbořit a na jeho místě byla postavena nová spolková místnost a hasičské skladiště. Práce byly prováděny převážně zdarma. Na zvládnutí všech těchto výdajů, které hasičsky sbor měl, vypůjčil částku 30 000 korun ve Velké Bíteši. Dluh potom splácel ze zábav, divadel a výletů. První výlet pořádal sbor v roce 1928 v zahradě u Doušků v č.p. 9  a první hasičský ples proběhl 13. ledna 1929.

20.července 1930 byl slavnostně otevřen spolkový dům. Po ukončení slavnosti následovala taneční zábava. K velkému překvapení všech přítomných se o půl deváté hodině večer vzňala střecha. Rázným zásahem místního sboru byl oheň uhašen a v zábavě se pokračovalo.
Roku 1965 byla provedena oprava kanceláře MNV, hasičského skladiště a přísálí v kulturním domě. Na tyto práce poskytl Okresní národní výbor částku 13 500 korun.
V polovině prosince roku 1973 byla vyhloubena nová požární nádrž na vodu o rozměrech 25x13m neboť na místě staré nádrže začaly přípravné práce na stavbě prodejny smíšeného zboží.
V květnu r .1976  byla započata dostavba vodní nádrže. Tento rok je také jakýmsi důležitým mezníkem ve vývoji historie našeho sboru. Před Vánocemi (téhož roku) se začali místní hasiči scházet v kulturním domě, kde si vytvořili hasičskou klubovnu. A tím byly položeny základy hostince U kaštanu, kde se členové sboru po týdnu vzájemně střídali v obsluze zákazníků až do roku 2001.
Roku 1977 byla oplocena požární nádrž a u ní nově postaven sušák na hadice.
Padesáté výročí založení hasičského sboru se konalo 18. června 1978 a bylo také náležitě oslaveno.
Ke konci roku 1986 bylo započato se stavbou požární zbrojnice. Následující rok byla dokončena a vzápětí nato se intenzivně pokračovalo na přestavbě staré hasičské zbrojnice na vinárnu. I toto dílo bylo zdárně dokončeno ke konci již zmiňovaného roku.
Rok 1988 se opět nesmazatelně zapsal do paměti kozárovských rodáků, a to oslavami 387 (tříset – osmdesáti – sedmi) roků od první písemné zmínky o Kozárově a oslavami 60 let od založení požárního sboru v Kozárově.
Roku 1989 byl během 2 dnů (18.a 19.března) ručně vykopán výkop od pumpy na návsi k požární nádrži a do něj uloženo potrubí za účelem posílení přítoku vody do této nádrže.
Na své valné hromadě se hasičský sbor roku 2001 usnesl, že po 24 letech provozování pohostinství v přísálí kulturního domu, kdy se jednotliví hostinští po týdnu vzájemně střídali, tuto činnost ukončí. Provozování pohostinství se proto ráda ujala Vendulka Filippiová z č.p. 17.
Stejně tak jako v minulosti se hasiči podíleli na kulturním životě v obci, a to na pořádání každoročních novoročních plesů, dětských dnů, tanečních zábav a mnohých dalších, ani dnes tomu není jinak a kulturní život v této obci by bez přispění hasičského sboru byl jistě mnohem chudší a nebyl by tak pestrý, jako je tomu dnes.